بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق که با ورزش و ساختار حقوقی ورزش آشنایی دارند می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع، بررسی انجام شد و در نهایت بیست نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر مطالعات، مقدمات تحقیق فراهم گردید و سپس به روش مصاحبه، ابعداد و گویه ها شناسایی شد که در مجموع 12 مولفه شناسایی شد و پس از آن فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد. یافته های تحقیق نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران شامل موانع ورود باشگاه ها به بازار سرمایه، مشکلات ساختاری بازار بورس، موانع مالی باشگاه ها، بروکراسی های سازمان های ورزشی، مشکلات اداری دستگاه های نظارتی، عدم شفافیت رویه حقوقی اداری، دخالت دولت در خصوصی سازی باشگاه ها، نفوذ افراد غیر ورزشی در باشگاه ها، عدم اجرای قوانین حقوقی خصوصی سازی، وابستگی باشگاه ها به بخش های دولتی و خصولتی، فاصله با معیارهای مالی فیفا و محدودیت های قانونی درآمدزایی می باشند که در فرایند ساختاری تفسیری اولویت بندی شدند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای توسعه خصوصی سازی در باشگاه های فوتبال ایران باید زیرساخت حقوقی در سازمان های خصوصی سازی و بورس ایجاد شود و با ایجاد شفافیت در ساختار باشگاه ها، زمینه ورود بخش خصوصی به باشگاه ها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Obstacles to the Privatization of Iranian Football Clubs by Legal Approach

نویسندگان [English]

 • Mohamadmahdi Salatin Eslamiye 1
 • Nematollah Nemati 2
 • Tahereh Bagherpour 2
1 PHD Student in Sport Management, Department of Physical Education And Sport Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Assistant Professor in Sport Management, Department of Physical Education And Sport Science, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the obstacles to the privatization of Iranian football clubs with legal approach. The statistical population of the study includes professors of sports management and professors of sports law and law who are familiar with sports and the legal structure of sports, which was conducted by the method of snowball to saturation, and finally twenty people were examined. First, through library research and referring to other studies, the preliminaries of the research were provided and then, through interviews, dimensions and items were identified, total of 12 components, and then the interpretive structural process was performed. Findings showed that barriers to privatization of Iranian football clubs include barriers to clubs entering the capital market, structural problems of the stock market, financial barriers of clubs, bureaucracies of sports organizations, administrative problems of regulatory bodies, lack of transparency in administrative legal procedure, interference Government in the privatization of clubs, the influence of non-athletes in clubs, non-implementation of legal privatization laws, clubs' dependence on public and private sectors, distance from FIFA financial standards and legal restrictions on revenue generation are priorities in the structural interpretation process. According to the findings, it can be concluded that in order to develop privatization in Iranian football clubs, legal infrastructure should be created in privatization organizations and stock exchanges, and by creating transparency in the structure of clubs, the private sector should enter the clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • privatization
 • Club
 • Football
 • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401