تاثیر ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان/ایران

2 استادیار/روانشناسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ازاد اسلامی کرمان/ایران

3 مدیریت دولتی/ادبیات و علوم انسانی/دانشگاه ازاد اسلامی/کرمان/ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی امروزه به مسئله‌ای مهم و تاثیرگذاردر کشور تبدیل شده است که نقش بهره‌وری نیروی انسانی در تحقق آن غیرقابل انکار است. بهره‌وری نیروی انسانی نیز خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که یکی از آن‌ها ویژگی‌های نگرشی است. ویژگی‌های نگرشی نیز می‌تواند طیف وسیعی از موارد مختلف را در برگیرد.هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی با استفاده از روش پیمایشی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن به تأیید متخصصان و اساتید حوزه موضوعی مربوطه رسید و پایایی آن نیز با استفاده از روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دو متغیر خلاقیت و نگرش مثبت قابل تبیین و پیش بینی می باشد.بنابراین نتیجه می‌گیریم که خلاقیت و نگرش مثبت در اجرای اقتصاد مقاومتی موثرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401