تدوین الگوی تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

2 مدیریت ورزشی، تربیت بدنی، داشگاه آزادواحد همدان، همدان ، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (رویکرد تحلیل مضمون) انتخاب شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل تمامی افراد آگاه و مطلع موضوع پژوهش بود (مدیران، اساتید و متخصصان). نمونه‌ به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر). ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های اکتشافی نیمه ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه‌ای بود. روایی ابزار و چارچوب براساس اعتبار حقوقی و شایستگی علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب مفهومی شامل 89 مولفه، 23 بُعد، 8 منظر و 3 سطح مفهومی است. مطابق کلیات مدل و چارچوب مفهومی؛ توالی روابط اثرگذاری-اثرپذیری بین متغیرهای مدل به ترتیب از سطح بسترهای کاربرد به سمت سطح ویژگی‌های سیستم تامین مالی جمعی و سطح سازوکارها و کارکردهای تامین مالی جمعی پروژه‌های ورزشی بود. براساس یافته‌های می‌توان گفت کاربرد تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی ابتدا نیازمند شناخت جامع بسترهای محیطی (بیرونی) و ویژگی‌های سیستمی (درونی) و سپس فرایندها و پیامدهای آن است. از این رو به مدیران اجرایی، بازاریابی و مالی در پروژه‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود برای تامین مالی جمعی پروژه‌ها بر خلاف رویکرد سنتی تنها به جنبه‌های سازمانی آن متمرکز نشوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401