شناسایی و اولویتبندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- محمد سررشته داری،دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد آیت اله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل ، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت ورزشی – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد آیت اله آملی – دانشگاه آزاد اسلامی – آمل – ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت­بندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت در مرحله اول به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با نظرخواهی از 20 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی ورزشی و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در این زمینه انجام گرفت که در این مرحله 7 شاخص شناسایی گردید. در مرحله دوم با استفاده از نرم­افزار Expert choice  به وزن­دهی شاخص­های شناسایی شده پرداخته شده است. جهت اطمینان از روایی و پایایی داده­های جمع­آوری شده، از روش چک کردن توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین مولفه ها به ترتیب مولفه قیمت با وزن نسبی 321/0، طراحی و شیک بودن 258/0، کیفیت محصول 159/0، کیفیت خدمات 109/0، تبلیغات 070/0، محیط فروشگاه 046/0 و بعد نام تجاری با وزن 037/0 می­باشند. با توجه به نتایج تحقیق می­توان چنین بیان کرد که مولفه قیمت از با اهمیت­ترین عوامل وفاداری می­باشند که از به صرفه بودن و سپس کیفیت اجناس نزد مصرف­کنندگان ناشی می­گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401