بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل ورزش و جوانان استان قم

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی، و به‌ صورت آمیخته ترکیبی کیفی – کمی است، که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 240 نفر از مربیان ورزشی کشور بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بهینه سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش می‌باشد که روایی صوری پرسشنامه‌ها توسط 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تائید شد. پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 971/0 α= مورد تائید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. نتایج ضرایب استاندارد، مقادیر t، مقدار واریانس تبین شده مدل اندازه‌گیری شاخص‌های ارزیابی مربیان کشور نشان داد که تمامی سؤالات دارای اثر معناداری (01/0>P) در مدل می‌باشند. شاخص‌های فنی اندازه اثر 91/0 و در سطح01/0 p< بالاترین اثر معنادار را بر شاحض ارزیابی داشته است. دیگر شاخص‌های ارزیابی از بار عاملی بالای در بررسی شاخص‌های ارزیابی مربیان کشور دارند نتایج مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، مقادیر واریانس استخراج شده، مقادیر R2، شاخص‌های افزونگی با روایی متقاطع و اشتراک با روایی متقاطع مؤلفه‌های مدل اندازه گیری شاخص‌های ارزیابی مربیان نشان داد که این شاخص‌ها مدل اندازه گیری را تایید می‌نمایند. مدیران و مسئولین مربوطه می‌توانند از شاخص‌های ارزیابی، آموزشی، فنی، مدیریتی و رهبری، روانشناسی و شخصیتی – اجتماعی برای ارزیابی مربیان استفاده و همچنین برای انتخاب مربیان تیم های باشگاهی و ملی از این شاخص‌ها بهره ببرند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401