تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت آلله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می‌باشد؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متخصص و نخبه آشنا به مباحث رفتار سازمانی و مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی بودند. لذا تعداد 14 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از روش هدفمند انتخاب شد. از روش توافق درون موضوعی، برای تایید پایایی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید. در این پژوهش، مهارت های کاری، پیشران های سازمانی، به عنوان شرایط علی در نظر گرفته ‌می‌شود. مقوله‌های آموزشی و زیر ساختی به عنوان شرایط زمینه‌ای در نظر گرفته شده‌اند. مقوله‌های درون سازمانی و مشکلات راهبردی به عنوان شرایط مداخله‌گری عمل ‌می‌کند که در جهت بهبود پدیده مورد بررسی عمل می‌کنند. آینده نگری، بهبود و کنترل به عنوان استراتژی است که برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده مورد بررسی اتخاذ ‌می‌شوند، در نظر گرفته شده‌اند. مقوله‌های اخلاق کاری و عملکرد و بهره وری به عنوان پیامد و نتیجه حاصل از این مدل در نظر گرفته شده است. در این راستا تمرکز بر مدل مورد نظر می تواند موجب موفقیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان ایران شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401