نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد قزوین

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM) طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات کاربردی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گرد-آوری داده‌ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. جامعة آماری در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحب‌نظران در حوزة گردشگری‌ورزشی می‌باشد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. همچنین در بخش کمی جامعة آماری، علاوه بر این افراد، برخی مدیران و کارشناسان سازمان‌های متولی در امور گردشگری‌ورزشی و افراد آگاه به حوزة گردشگری ورزشی از جمله سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید دانشگاهی رشته‌های گردشگری بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسشنامة محقق ساخته‌ بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از روش مدل-سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام گرفت. نتایج پژوهش بخش کیفی نشان داد که 28 عوامل شناسایی شده در قالب 6 عامل شامل فرهنگ نوع دوستی، امنیت و ایمنی کافی، رویه‌های مدیریتی، جنبه‌های انسانی، بسترهای بین‌المللی و فعالیت‌های مشترک دسته‌بندی گردیدند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که امنیت و ایمنی کافی به عنوان عامل زیربنایی در مدل تحقیق خود سبب شکل‌گیری سایر عوامل می-گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401