نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد قزوین

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM) طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات کاربردی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گرد-آوری داده‌ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. جامعة آماری در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحب‌نظران در حوزة گردشگری‌ورزشی می‌باشد. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. همچنین در بخش کمی جامعة آماری، علاوه بر این افراد، برخی مدیران و کارشناسان سازمان‌های متولی در امور گردشگری‌ورزشی و افراد آگاه به حوزة گردشگری ورزشی از جمله سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید دانشگاهی رشته‌های گردشگری بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسشنامة محقق ساخته‌ بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از روش مدل-سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام گرفت. نتایج پژوهش بخش کیفی نشان داد که 28 عوامل شناسایی شده در قالب 6 عامل شامل فرهنگ نوع دوستی، امنیت و ایمنی کافی، رویه‌های مدیریتی، جنبه‌های انسانی، بسترهای بین‌المللی و فعالیت‌های مشترک دسته‌بندی گردیدند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که امنیت و ایمنی کافی به عنوان عامل زیربنایی در مدل تحقیق خود سبب شکل‌گیری سایر عوامل می-گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tourism in the development of peaceful relations based on the interpretive structural model (ISM)

نویسندگان [English]

  • zahra mahmodi 1
  • Fariba Mohamadian 2
  • zahra naobakht 3
1 PhD student, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Azad University of Qazvin
3 Associate Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of the role of tourism in the development of peaceful relations based on the interpretive structural model (ISM). The present study is an applied research that was conducted in the field. The method of the present study was mixed in terms of data collection method, which was implemented qualitatively and quantitatively. The statistical population in the qualitative sector includes elites and experts in the field of tourism and sports. The sampling method in the qualitative part was purposeful. Also in the quantitative part of the statistical community, in addition to these people, some managers and experts of organizations in charge of tourism and sports and people aware of sports tourism, including the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, the Ministry of Sports and Youth and There were also some university professors in the field of tourism. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. Interpretive structural modeling and structural equations were used to analyze the data of the present study. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software. The results of the qualitative research showed that 28 factors identified were categorized into 6 factors including altruistic culture, adequate security and safety, managerial procedures, human aspects, international contexts and joint activities. The results also showed that adequate security and safety as an underlying factor in the research model itself leads to the formation of other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • Peaceful Relations
  • World Peace

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401