ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش. گروه تربیت بدنی . دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. شاهرود . ایران .

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود، ایران

چکیده

تحقیقات نشان داده است اقدامات سازمان ها نظیر ایجاد زیرساخت های محیط زیستی در کاهش اثرات منفی زیست محیطی سازمان ها نقش کمتری ایفا کرده است .هدف از مطالعه حاضر ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال می باشد. پژوهش حاضــر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصــیفی پیمایشی است که به صورت حال نگر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه افراد پرسنل فدراسیون فوتبال205 نفر می باشند که به صورت کل شمار بررسی شد.ند ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز (سخاوالکر و تادانی، 2013) می باشد . از نرم افزار Amos برای تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیره ها استفاده شد. ‬نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد زیست محیطی موثر است و مدل بدست آمده از برازش کافی برخوردار است. بنابراین شیوه هاى مدیریت زیست محیطى بر تعهد سازمانى کارکنان تأثیر مى گذارد . مدیران باید برای ایجاد زمینه های فراگیری دانش سبز در سازمان به استخدام افراد با مهارت ها و توانایی های مناسب بپردازند. فرصت های آموزشی فرهنگ سبز را برای کارکنان مهیا سازند و کارکنان را در معرض برنامه های متنوع آموزشی قرار دهند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 19 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401