طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحn تهران شمال

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 استاد تمام دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام‌مند که توسط اشتراوس و کوربین حمایت می‌شود استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان ورزشی و منابع انسانی درون و برون سازمان بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب شدند و سپس گروه‌های بعدی جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی شدند و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (پس از انجام 14 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید). در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. سرانجام برای تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. به موجب یافته‌های این تحقیق 85 کدباز و 21 کدمحوری احصاء شد که در شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدها دسته‌بندی شدند. با اقتباس از یافته‌های تحقیق در صورت ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان، بهبود کارکردهای اداری و اجرای این وزارتخانه، توسعه عملکرد آن و در نهایت جلب رضایت مراجعین آن به وقوع می‌پیوندد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the performance of human resources of the entire Ministry of Sports and Youth using the grounded theory method

نویسندگان [English]

 • mehdi mostajaboldaveh 1
 • habib honari 2
 • Alimohammad Safania 3
 • aboulfazl farahani 4
1 phd student of sport management
2 Allameh Tabatabai University
3 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran
4 payame noor university
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model for evaluating the performance of human resources in the Ministry of Sports and Youth. In this study, the Grounded theory method of the Systematic Approach Foundation, supported by Strauss and Corbin, was used. The statistical population of the study included sports experts and human resources inside and outside the organization. Targeted sampling method and snowball sampling technique were used for sampling for interviews. In this technique, an initial group was selected for interview and then the next groups were introduced for interview by the same group and sampling continued until the research reached theoretical saturation and adequacy (after 14 theoretical saturation interviews) . In this study, a semi-structured interview was used to collect data in the qualitative section. Finally, three overlapping processes of open coding, axial coding and theoretical coding were used to analyze the data. Based on the findings of this study, 85 open source and 21 code-based were counted which were classified into causal, contextual, intervening, strategic and consequences. Based on the research findings, in case of evaluating the performance of human resources in the Ministry of Sports and Youth, improving the administrative functions and implementation of this ministry, developing its performance and finally satisfying its clients will take place.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Human Resources
 • Ministry of Sports and Youth
 • Grounded Theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401