طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری واحn تهران شمال

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 استاد تمام دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام‌مند که توسط اشتراوس و کوربین حمایت می‌شود استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان ورزشی و منابع انسانی درون و برون سازمان بودند. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌ها از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب شدند و سپس گروه‌های بعدی جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی شدند و نمونه‌گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید (پس از انجام 14 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید). در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. سرانجام برای تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده شد. به موجب یافته‌های این تحقیق 85 کدباز و 21 کدمحوری احصاء شد که در شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدها دسته‌بندی شدند. با اقتباس از یافته‌های تحقیق در صورت ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان، بهبود کارکردهای اداری و اجرای این وزارتخانه، توسعه عملکرد آن و در نهایت جلب رضایت مراجعین آن به وقوع می‌پیوندد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401