ساخت، روایی و پایایی‌سنجی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها بود. جامعه آماری پژوهش کلیۀ استفاده‌کنندگان از پارک‌های شهر اصفهان بودند که بطور معمول از پارک‌ها برای فعالیت‌های ورزشی استفاده می‌کردند. حجم نمونه تعداد 450 نفر و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. پرسشنامه حاضر محقق ساخته و برگرفته از مصاحبه با شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های ورزشی در پارک‌ها بود. به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصین مدیریت ورزش استفاده شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عامل‌ها، آلفای کرونباخ برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی منجر به استخراج 14 عامل (نهادینه‌سازی ورزش، آموزش‌ورزش، نیازمندی به وسایل و مکان‌های ورزشی، کیفیت مکان‌های ورزشی، کیفیت و نحوه استقرار تجهیزات و وسایل ورزشی، محیط و مکان‌های ورزشی مختص بانوان، توسعه امکانات ورزشی پارک، توسعه امکانات جانبی و رفاهی پارک، تامین منابع مالی، انگیزش عمومی، تبلیغات شفاهی، اطلاع‌رسانی به عموم، روحی-روانی و امنیتی) شد. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد کلیه سوالات دارای بار عاملی مناسب و قابل قبولی بودند. شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نیز برازش مدل را تایید نمودند. با توجه به اینکه پرسشنامه حاضر در بین شهروندان کشور اعتباریابی شد، پیشنهاد می‌شود محققین در تحقیقات آینده از پرسشنامۀ تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها در شهرها و استان‌های مختلف کشور استفاده کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401