ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

4 استادیار/گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار ورزش همگانی با رویکرد فرهنگی اجتماعی به شیوه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصین ، صاحب نظران، سیاست گذاران و مشاوران و فعالان حوزه ورزش همگانی بود. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی ، با انتخاب هدفمند بود. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. داده ها بر اساس مصاحبه باز و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. بر 141 مفهوم اولیه، 24 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه های کیفی نشان داد که عوامل مداخله گر شامل عدم پوشش و حمایت رسانه ها، عدم توجه به ذائقه مخاطبان، لذت بردن و علایق شخصی، بی توجهی سیاست گذاران و پیامدها نیز شامل بهبود تعاملات اجتماعی، افزایش میزان مشارکت در فعالیت بدنی، نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه، تغییر نگرش و رفتار افراد به ورزش همگانی بودند. براساس مدل تحقیق یکی از راهبردها جهت نهادینه کردن ورزش همگانی در زندگی روزمره مردم، تدوین برنامه سیستماتیک بین تمامی نهادهای اجتماعی ضروری است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401