تأثیرات شیوع کووید-19 بر میزان فعالیت‌های ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات شیوع کووید-2019 بر میزان فعالیت‌های ورزشی در ایران انجام شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع میدانی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة ورزشکاران غیرحرفه‌ای زن و مرد در ایران قبل از شیوع بیماری کووید-19 می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة استاندارد گروه بین‌المللی پژوهشگران کووید-19 و ورزش استفاده شد که پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (87/0 ) تعیین و روایی نیز پس از بررسی توسط تعدادی از اساتید متخصص در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامة مربوطه با کمک هیأت‌های ورزش همگانی به‌صورت الکترونیکی و آنلاین منتشر و تعداد 842 پرسشنامه از کل کشور به روش کاملاً تصادفی و طبقه‌ای تکمیل و جمع‌آوری گردید و به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که در زمان قرنطینه 88 درصد اماکن سرپوشیده و 9/64 درصد اماکن روباز تعطیل هستند و 3/34 درصد افراد شغل خود را به دلیل شیوع کووید-19 از دست داده‌اند. تست کرونای 1/6 درصد ورزشکاران مثبت و 45 درصد هم هنوز تست نداده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که بین تعداد جلسات و شدت تمرینات قبل از دورة کرونا و حین دورة کرونا تفاوت معناداری در ورزشکاران وجود دارد؛ ولی بین نتایج تست کووید-19 و میزان پایبندی به قوانین و پروتکل‌های بهداشتی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری اینکه فعالیت‌های ورزشی به شدت تحت تأثیر کووید-19 قرار گرفته و کاهش یافته‌‌ است.

واژه‌گان کلیدی: کووید-19، پارامترهای تمرین، فعالیت‌ ورزشی

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 08 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401