شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، خدابنده، ایران

چکیده

هدف اصلی از اجرای این طرح تحقیقی بررسی شیوع مصرف مکمل‌ها و دارو‌های نیروزا در باشگاه‌های ورزش کشور بود. جامعه آماری این پیمایش ملی کلیه ورزشکاران سازمان یافته کشور در سال 1389 بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ورزشکاران در 17 استان کشور، انتخاب و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سعی شد تا با استفاده از فرم آنلاین، پرسشنامه سنجش شیوع مصرف مواد نیروزا بین ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی فعال در آن استان‌ها توزیع و اطلاعات لازم جمع‌آوری شود که در مجموع 12020 پرسشنامه در بیش از 50 رشته ورزشی در این 17 استان جمع‌آوری، کد‫گذاری و وارد نرم‌افزار SPSS شدند. نتایج این پیمایش مشخص ساخت 1859 ورزشکار از 12020 ورزشکار شرکت‌کننده در این پیمایش (465/15 درصد از کل شرکت‌کنندگان در این پیمایش) تا کنون اقدام به مصرف مواد نیروزا نموده‌اند. از بین دارو‌های نیروزا بیشترین شیوع در بین ورزشکاران ایرانی به ترتیب شامل دارو‌های کاهش وزن (560/3 درصد)، استروئید‌های آنابولیک (028/3 درصد) و دارو‌های تغییر اشتها (921/1 درصد) بود و در شایع‌ترین مکمل نیز مکمل‌های ویتامینی (858/9 درصد)، مکمل‌های پروتئینی (367/9 درصد) و کراتین (11/8 درصد) بود. البته این الگو در بین زنان و مردان ورزشکار متفاوت بود. ‬

بر اساس اطلاعات ارائه شده در این پیمایش حدودا 15 درصد از ورزشکاران ایرانی اقدام به مصرف مواد نیروزا می‌نمایند که این میزان در مردان ورزشکار بیشتر بوده و البته مصرف مواد نیروزا در زنان نیز درصد قابل توجهی داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401