طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید بر توسعه پایدار بود. روش پژوهش حاضر کیفی و براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید متخصص و صاحب نظر در زمینه اماکن ورزشی، مهندسی و محیط زیست بودند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبة عمیق و نیمه ساختاریافته بود که با 22 نفر از افراد متخصص در این زمینه انجام گرفت. خروجی پژوهش، مدل پارادایمی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید بر توسعه پایدار بود که از شرایط علی، مقولة محوری، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. در مرحلة اول کدگذاری یعنی کدگذاری باز، مفاهیم مدیریتی حقوقی، اخلاق حرفه‌ای، مالی اقتصادی، فناوری تجهیزاتی، دانشی شناختی، انسانی ارتباطی، فنی مهندسی و زیست محیطی بدست آمدند. در مرحلة دوم کدگذاری نیز کدگذاری محوری با مقولة محوری مدیریت سبز اماکن ورزشی و سطوح فرعی نظیر فردی، مدیریتی و حرفه‌ای شناسایی شد. در نهایت مشخص شد که نتیجه اجرای راهبردهای موثر مدیریت سبز در سه سطح خرد، میانی و کلان منجر به افزایش سلامتی، امید به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی ورزشکاران همراه با کسب وجهه و اعتبار بین المللی برای ورزش کشور و توسعه اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ مدیریت سبز و زیرساخت‌های ورزشی با افزایش سرانه و دانش ساخت فناوری‌ها و تجهیزات مدرن اماکن ورزشی و در نهایت حفظ سرمایه‌های ملی، منابع طبیعی و تامین نیازهای نسل آینده در کشور می‌شود

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401