تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران است. ‏روش پژوهش برخاسته از نظریه ‏داده بنیاد برای ‏تحلیل یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های اکتشافی بود. ‏جامعه مورد مطالعه این پژوهش اعضای هیأت-‏علمی، مدیران و صاحبان استارتاپ برتر در حیطه گردشگری‏ و مدیران انجمن گردشگری ورزشی ایران، کانون جهانگردی ‏و اتومبیبلرانی ایران، کانون انجمن ‏های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، کارشناسان و افراد خبره در ‏حوزه کسب و ‏کار الکترونیک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‏‎ ‎بودند. ‏‏روش نمونه گیری بصورت هدفمند و گلوله برفی ‏بود. ‏ابزار گردآوری یافته‌ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان ‏یافته بود. در تحلیل یافته‎‏‌ها از تحلیل محتوا و احصاء ‏مضامین در ‏مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی ‏استفاده گردید. با استناد به ادبیات پژوهش و یافته‎‏‌‏‎های ‏اکتشافی کسب و کار ‏الکترونیک در گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری‎ ‎بود.. بر اساس ‏بررسی به عمل آمده کسب و کار الکترونیک ‏گردشگری ورزشی سازه‌ای چند بخشی ‏است که متاثر از مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ای، شرایط ‏مداخله‌گر، خصوصیات و ‏قابلیت‌ها، شرایط علی، راهبرد و ‏پیامدهایی است و در دنیای کنونی در صورتی که کسب و کار الکترونیک گردشگری ‏ورزشی به این مهارت مجهز نشوند، موفّق نخواهند شد. بنابراین یکپارچگی ‏فرایندها، توسعه زیرساخت ‏ارتباطات ‏و ‏فناوری، ‏حمایت‌ها و فراهم سازی بسترهای لازم توسط دولت، آموزش شهروندان، استفاده ‏کسب و کار الکترونیک از فناوری، ‏هماهنگی‎ ‎و‎ ‎تعامل‎‏‌‏‎پذیری با مشتریان و ذینفعان و گسترش فرهنگ‌ بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در عرصه ‏گردشگری ‏‏ورزشی می‌توانند در تدوین و توسعه کسب و کار الکترونیک گردشگری ورزشی کمک کننده باشد.‏

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 24 اردیبهشت 1401