ارائه مدل فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات‌فراغت در مراحل مختلف زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق نظریه ‌پردازی و ارائه‌ مدل‌ برای فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات فراغت در مراحل مختلف زندگی بود. روش ‌تحقیق نظریه ‌داده‌ بنیاد، رویکرد نظام‌مند بود. همچنین نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری ‌نظری بود. تحلیل‌ داده‌ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به‌منظور رسیدن به اشباع‌نظری ضمن بررسی حدود 300 مقاله پژوهشی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که به طور مرتب به فعالیت‌بدنی می‌پرداختند بعلاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد. در پایان مرحله کدگذاری‌باز 12 مقوله اصلی شناسایی شد و فعالیت‌بدنی به‌عنوان مقوله محوری انتخاب شد. در پایان مرحله کدگذاری‌گزینشی، یک مدل‌مفهومی برای کل مراحل‌زندگی و یک نمودار از میزان فعالیت‌بدنی در مراحل‌مختلف‌زندگی طراحی شد. همچنین تفاوت‌های‌اصلی شرایط زنان‌ایرانی برای انجام فعالیت‌بدنی در مراحل‌مختلف‌زندگی نیز مشخص گردید. یافته‌ها نشان داد مادر در مرحله‌کودکی، پدر در مرحله‌نوجوانی، انگیزه‌های‌شخصی در مرحله‌جوانی، ترس در مرحله‌میانسالی و فرزندان در مرحله‌سالمندی مهمترین سوق‌دهنده زنان‌ایرانی برای انجام فعالیت‌بدنی هستند. همچنین مشخص شد میزان فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل‌مختلف‌زندگی به دلایل مختلف در نوسان است بطوریکه در پایان مرحله‌کودکی در بالاترین و در هنگام «فرزندآوری و فرزندپروری» و «کهولت‌سن» در پایین‌ترین حد خود قرار دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401