تدوین مدل شایسته سالاری مدیران سازمانهای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

2 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران (خوراسگان)، ایران، ایران

3 مدیریت ورزشی-دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه آزاداسلامی-اصفهان-ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه سازی شایسته سالاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته فرایند کدگذاری انجام گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. پس از تکمیل یافته‌ها مدل زمینه‌ای بر‌اساس رویکرد سیستماتیک مدل استراس و کوربین (1994) طراحی گردید. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. یافته ها نشان داد که قابلیت های سازمانی ورزش ایران، خود ورزشکار، سیستم اطلاع رسانی، میزان حمایت از ورزشکار، محیط به‌عنوان شرایط علّی؛ ماهیت ورزش قهرمانی، ساختار ورزش ایران، محیط فعالیت و رشد ورزشکار به‌عنوان عوامل زمینه‌ای؛ توانمندی های ورزشکار و چالش های ورزش قهرمانی به‌عنوان عوامل مداخله‌گر؛ راهبردهای سازمانی و ملی به‌عنوان راهبردهای موثر و پیامدهای حاصل از به کارگیری راهبردها در دو قالب مثبت و منفی ایفای نقش می‌کنند. به مدیران و مسئولین بالادستی پیشنهاد می‌شود در استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده این تحقیق جهت انتخاب افراد شایسته استفاده نمایند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401