تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی

2 دکتری، مدیریت ورزشی، سبزوار، ایران

چکیده

ورزش تفریحی زنان به‌دلیل اهمیت و نقش زنان در جامعه به عنوان یکی ازموضوعات اساسی در حیطۀ ورزش و اوقات فراغت قلمداد می‌شود؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل می‎باشد.روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیة خبرگانی که در زمینة ورزش‌های تفریحی و ورزش زنان، تخصص علمی و عملی داشتند، تشکیل می‌دادند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری (17 نفر) برای مصاحبه ادامه‌یافت و در بخش کمّی با استفاده از نظر 12 نفر از کارشناسان و خبرگان، رابطه میان متغیرهای شناسایی شده، با استفاده از تکنیک دیمتل بررسی شد. ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از مصاحبه‌های کیفی و توزیع پرسشنامه‌های نیمه باز، فهرست عوامل موثربرتوسعه ورزش تفریحی زنان ایران تهیه شد. سپس عوامل شناسایی شده بااستفاده از مدل پیشنهادی دی‌بوسچر (2006) در 3 سطح کلان، میانی و خرد طبقه‌بندی شدند. پرسشنامه طراحی شده شامل 11 عامل مدیریت کلان، مسائل سیاسی،مسائل اقتصادی،مسائل فرهنگی- اجتماعی، مدیریت و رهبری، مدیریت مالی، زیرساخت‌ها و امکانات،رسانه و تبلیغات، علمی-آموزشی، عوامل درون فردی و عوامل برون فردی بود که با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی و تأثیر و تأثر متغیرهای مدل، تعیین شد و در نهایت عوامل مهم و تاثیرگذار شناسایی شدند. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل مدیریت و رهبری، مدیریت کلان، مسائل فرهنگی- اجتماعی و رسانه و تبلیغات بیشترین تعامل را با سایر عوامل مورد مطالعه دارند؛ لذا اهمیت آن‌ها در سیستم بیشتر است

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 13 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401