تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی خراسان رضوی و ارائه استراتژی‌های توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، گروه تربیت بدنی ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،شاهرود، ایران

3 رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی و ارائه استراتژی‌های توسعه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل افراد صاحب‌نظر و آگاه به ساختار و رخدادهای حوزه ورزش دانش‌آموزی (کارشناس مسولان ورزش در آموزش و پرورش، مدیران ورزشی، اساتید و دانشجویان دکتری) در خراسان رضوی بودند. تعداد 46 نفر از اساتید، معلمان و کارشناسان ورزش دانش‌آموزی استان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه بود. از روش سوات جهت تحلیل راهبردی استفاده شد. مولفه‌های راهبردی شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها بودند که در هشت منظر؛ ساختاری و اجرایی، علمی و آموزشی، امکانات و زیرساخت، مالی و اقتصادی، منابع انسانی، ورزش رقابتی و قهرمانی، ورزش پرورشی و تفریحی و فرهنگی_اجتماعی چارچوب‌بندی شدند. براساس ماتریس ارزیابی، موقعیت استراتژیک توسعه ورزش در خراسان رضوی در خانه پنجم و منطقه ثبات (نزدیک به منطقه رشد) قرار گرفت. بنابراین، می‌توان گفت که توسعه ورزش دانش‌آموزی در استان خراسان رضوی در موقعیت راهبردی ثبات قرار دارد و روند فعلی از یک پایداری نسبی برخوردار است و جهت‌گیری کلی با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم جهت بهبود و توسعه، رو به رشد است. در نتیجه می‌توان با توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نیروی انسانی متخصص مسیر رو به رشد ورزش دانش‌آموزی خراسان رضوی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401