مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور با

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار/ گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

4 استادیار/گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشوراست. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل متخصصین، کارشناسان دارای سابقه تدریس دانشگاهی و فعالان حوزه مطالعات راهبردی، مدیران فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، کارشناسان فدارسیون های ورزشی، و مسئولین ادارات ورزش و جوانان، سیاست گذاران و مشاوران ورزشی بودند. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. روش نمونه-گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی با کمک نرم‌افزار Maxqda نسخه 2020 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده‌ها 62 مفهوم اولیه، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. شاخص های شناسایی شده شامل عوامل مدیریتی، مالی، توسعه زیر ساخت های ورزش، توسعه منابع کالبدی و تجهیزاتی، عوامل آموزشی، امور پشتیبانی و برنامه ریزی، فناوری اطلاعات، کنترل و نظارت و عوامل فرهنگی بود. در نهایت می توان با توجه به روند روبه رشد ورزش در عرصه ی جهان مدیران روشن بین فدراسیونها باید در توسعه برنامه های خود این معیار را در راس برنامه ها قرار دهند و با ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب باشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401