تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود،شاهرود،ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف تحقیق، تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای ایران با رویکرد AHP بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و دسته یک فوتبال کشور، رؤسای هیأت های فوتبال استان ها و مسئولین واحدهای مختلف فدراسیون فوتبال، برابر با 90 نفر بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 15 عامل موثر بر توسعه فوتبال حرفه ای در ایران بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (767/0α=). برای تحلیل عاملی تاییدی عوامل از نرم افزار لیزرل و برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شد. یافته ها نشان داد که 15 عامل به ترتیب در محورهای اقتصادی، مدیریتی، حقوقی، هواداری و رسانه ای بر توسعه فوتبال حرفه ای اثرگذار است. از بین شاخص های اقتصادی، تجاری سازی و خصوصی سازی باشگاه ها و از بین شاخص های مدیریتی، تدوین و اجرای خط مشی توسعه حرفه ای در اولویت اول قرار گرفتند. می توان گفت که تمرکز مدیران بر عوامل و شاخص های اقتصادی و مدیریتی می تواند به توسعه فوتبال حرفه ای کمک نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401