تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه وسابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی استخراج شدند. در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها با عناوین ذیل تعیین شدند: شرایط علّی شامل مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش‌های اجتماعی، پدیدة محوری: شامل پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، عامل استراتژی‌ها، شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک‌گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه‌ها، عوامل زمینه‌ای، شامل: تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت‌پذیری، شرایط مداخله‌گر، شامل: تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی و پیامدها نیز شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی، اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در ادامه، در مرحلة کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه تدوین و ارائه شد. با توجه به مقولة توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است و این افزایش رویکرد پیامد‌های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت‌های کوهنوردی استان‌ها جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی بازبینی و برنامه‌ریزی مدونی داشته باشند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401