شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه هنر

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 وزارت ورزش و جوانان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی) بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی صاحب نظر در خصوص موضوع تحقیق، کارشناسان و مدیران ارشد فدراسیون های ورزشی، مدیران استادیوم‌ها و اماکن ورزشی، سیاست‌گذاران و اصحاب رسانه‌ای بود. به روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شده‌‌اند. در مرحله کیفی داده‌ها ، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی تایید و میزان پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و (812/0=α) گزارش شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و PLS-Smart انجام گرفت. یافته ها نشان داد؛ آموزش، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظام سیاسی، نظام قانونی، نظام فرهنگی و نظام مذهبی نقش اساسی در ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی و استادیوم شهر تهران دارند. با توجه به یافته‌ها ضروریست، مدیران ورزشی به منظور ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی پتانسیل موجود در این حوزه‌ها را شناسایی و راهکارهای عملی را اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on promoting the general culture of sports venues in Tehran province (with the approach of women's presence in sports stadiums)

نویسندگان [English]

 • MAHDI ARMANDNIA 1
 • Mahboubeh Naghavi 2
 • beranoosh nikbin 3
1 faculty of member
2 Faculty member/ Art University
3 Sport and youth
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the promotion of the general culture of sports venues in Tehran province (with the approach of women's presence in sports stadiums). The research was a series of consecutive explorations according to the data collection method. Qualitative data collection tools, semi-structured interviews with 23 professors of sports management and sports sociologists with expertise on the subject of research, experts and senior managers of sports federations, managers of stadiums and sports venues, policy makers and He was a member of the media. They were selected by purposive sampling method and snowball method. In the qualitative stage, the data have been analyzed through the coding method in three stages: open, axial and selective. Findings included 62 symbols in open coding, in axial coding in 8 concepts. Research tool in the quantitative stage of research, a researcher-made questionnaire was created. Its content validity has been confirmed by sports management professors and sports sociologists and its reliability has been calculated through Cronbach's alpha coefficient and reported (α = 0.812). Data analysis was performed using SPSS22 and PLS-Smart software. The findings showed; Education, planning, organization, control and political system, legal system, cultural system and religious system have a fundamental role in promoting the general culture of sports venues and stadiums in Tehran. According to the findings, in order to promote the general culture of sports venues, sports managers need to identify the potential in these areas and implement practical strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stadium
 • Tehran
 • Women
 • Culture
 • Sports

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401