طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی کروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از زیر مجموعه های فرهنگی در کشور ما ورزش است و به عبارتی ورزش یکی از ارکان توسعه فرهنگ است. هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی درباشگاه های حرفه ای فوتبال ایران و در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران چگونه است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری است. همچنین تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از نظر مکانی، وسعت تحقیق شامل کلیه باشگاههای لیگ برتر فوتبال حرفه ای در سراسر کشور بوده و به صورت داوطلبانه مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت هدفمند با حداکثر تنوع و با تکنیک گلوله برفی انجام شده که تعداد آن ها 25 نفر بودند. روند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها بر اساس مدل اشتراوس-کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق با ترکیب کدها ارائه‌ شده است. پس از تحلیل محتوای حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه‌ها به شکل‌های گوناگون از نرم‌افزار MAXQDA12 استخراج و در جداول و نمودارها نمایش داده‌ شدند. داده ها نهایتا در 35 مقوله و 201 مفهوم دسته بندی و در قالب 7 طبقه اصلیطبقه بندی شدند. در نهایت، دست آوردهای متصور از اجرای این راهکارها طبقه بندی شدند و آموزش رفتارهای صحیح اخلاقی به هواداران، ورزشکاران، مربیان، داوران، لیدرها و انجام تحقیقات کیفی بیشتر و عمیق‌تر برای ریشه یابی بهتر مساله فرهنگ در باشگاهها پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the optimal model of cultural development in professional soccer clubs in Iran

نویسندگان [English]

 • masomeh kalateh seyfari 1
 • ALI MOHAMADI 2
2 TECHER
چکیده [English]

One of the cultural subsets in our country is sports and in other words, sports is one of the pillars of cultural development. The purpose of this study was to design an optimal model of cultural development in professional football clubs in Iran and to answer the question of what is the optimal model of cultural development in professional football clubs in Iran? This research is a kind of grounded theory research. The present study is also of an applied type. Spatially, the scope of the study included all professional football league clubs across the country and they were interviewed in-depth on a voluntary basis. Purposeful sampling was performed with maximum variety and snowball technique, which numbered 25 people. The data analysis process was performed based on the Strauss-Corbin model in three stages of open coding, axial coding and selective coding, and finally the final research model is presented by combining the codes. After analyzing the content of qualitative analysis, the interviews were extracted in various forms from MAXQDA12 software and displayed in tables and graphs. The data were finally categorized into 35 categories and 201 concepts in 7 main categories. Finally, the perceived achievements of these strategies were categorized, and it was suggested that fans, athletes, coaches, referees, leaders be taught ethical behaviors and conduct more and more qualitative research to better root out the problem of culture in clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Club
 • Professional
 • Culture
 • Soccer
 • Iran

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401