طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از زیر مجموعه های فرهنگی در کشور ما ورزش است و به عبارتی ورزش یکی از ارکان توسعه فرهنگ است. هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی درباشگاه های حرفه ای فوتبال ایران و در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران چگونه است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری است. همچنین تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از نظر مکانی، وسعت تحقیق شامل کلیه باشگاههای لیگ برتر فوتبال حرفه ای در سراسر کشور بوده و به صورت داوطلبانه مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت هدفمند با حداکثر تنوع و با تکنیک گلوله برفی انجام شده که تعداد آن ها 25 نفر بودند. روند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها بر اساس مدل اشتراوس-کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق با ترکیب کدها ارائه‌ شده است. پس از تحلیل محتوای حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه‌ها به شکل‌های گوناگون از نرم‌افزار MAXQDA12 استخراج و در جداول و نمودارها نمایش داده‌ شدند. داده ها نهایتا در 35 مقوله و 201 مفهوم دسته بندی و در قالب 7 طبقه اصلیطبقه بندی شدند. در نهایت، دست آوردهای متصور از اجرای این راهکارها طبقه بندی شدند و آموزش رفتارهای صحیح اخلاقی به هواداران، ورزشکاران، مربیان، داوران، لیدرها و انجام تحقیقات کیفی بیشتر و عمیق‌تر برای ریشه یابی بهتر مساله فرهنگ در باشگاهها پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401