تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

2 دکترای مدیریت ورزشی، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس

3 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد فیروزآباد، مرکز میمند، دانشگاه آزاد اسلامی، میمند، ایران

چکیده

هدف پژوهش، تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک بود. روش تحقیق، توصیفی و به صورت مطالعات استراتژیک انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و اطلاعات به صورت میدانی و به روش آمیخته کیفی و کمی گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی در فدراسیون و هیأت های فوتبال، برابر با 75 نفر و در بخش کیفی، تعداد 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (83α=). برای تعیین موقعیت استراتژیک از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی استفاده شد. یافته ها نشان داد که در فوتبال ساحلی کشور، هشت قوت، هشت ضعف، نه فرصت و نه تهدید، وجود دارد و موقعیت استراتژیک محافظه کارانه حاصل شد. مسئولین، باید با بهره گیری از فرصت ها و قوت هایی همچون توسعه مراکز علمی، حمایت دولت و مسئولین از فوتبال، اتصال شمال و جنوب کشور به دریا، جزایر متعدد و بازیکنان و مربیان با تجربه، نسبت به رفع ضعف ها و کاهش اثرات تهدیدهایی چون مدیریت و تیم داری غیر حرفه ای، عدم وجود برگزاری مسابقات پایه و عدم وجود نظام جامع استعدادیابی اقدام نمایند

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401