تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در ادارات ورزش و جوانان ایران بنا بر آمار اعلام شده از سوی امور اداری 830 نفر (569 مرد و 321 زن) می باشند. نمونه آماری طبق جدول مورگان تعداد 263 نفر از بین جامعه آماری می باشند، که به صورت تصادفی از نوع ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش از سه پرسشنامه حکمرانی نظارتی صفری (1399)، رفتار سیاسی تان (2016) و توسعه منابع انسانی تزفریر، براک و دولند (2004) استفاده گردید. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که که متغیر میانجی رفتار سیاسی، نقش میانجی گری غیرمعناداری در رابطه علی حکمرانی نظارتی با توسعه منابع انسانی دارد. بنابراین وزارت ورزش و جوانان از حکمرانی نظارتی برای کارکنان استفاده کنند منجر به توسعه منابع انسانی می شوند، ولی رفتار سیاسی نقش میانجی ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود که برای توسعه منابع انسانی از حکمرانی نظارتی استفاده کنند و به نقش رفتار سیاسی در سازمان دقت شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401