کاربست شیوه‌های تبلیغات سبز مبتنی بر‌ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیرت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان مطلوبیت استفاده از تبلیغات سبز مبتنی بر ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی و همچنین تعیین شیوه های استفاده از این تبلیغات بود. این پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش های پیمایشی- توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران اماکن ورزشی سرپوشیده یزد، بود(600 نفر). نمونه آماری براساس جدول مورگان 234 مدیر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از معادلات ساختاری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای Spss V26 و Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش آلودگی صوتی مبتنی بر ارزش‌های بومی، افزایش فضای سبز مبتنی برارزش های بومی، دفع زباله و نخاله ساختمان مبتنی بر ارزش‌های بومی و صرفه جویی انرژی مبتنی بر ارزش‌های بومی عوامل موثر بر شیوه‌های تبلیغات سبز اماکن ورزشی می باشند که از این 4 عامل بیشترین توجه مربوط به شاخص «دفع زباله و نخاله ساختمان» (با میانگین 06/3) و کم ترین توجه مربوط به‌شاخص «افزایش فضای سبز»(با میانگین 18/2) می‌باشد که در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین می‌توان گفت باید استفاده از شیوه‌های به تصویر کشیدن مسئولیت‌پذیری افزایش فضای سبز مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی، ملی و تاریخی و ارزش‌های زندگی مدرن‌‌ در مدیریت اماکن ورزشی جهت دست‌یابی به توسعه پایدار دیده شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401