شناسایی شاخص های خط مشی گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدرس فدراسیون ورزشهای همگانی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

رعایت اصول فرهنگی و اخلاقی در ورزش امری ضروری است که می‌تواند از بسیاری ناهنجاری‌های اخلاقی در محیط‌های ورزشی جلوگیری کند. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های خط مشی‌گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 20مصاحبه با صاحبنظران (اعضای‌ هیئت‌علمی ‌دانشگاه-مدیران‌ورزشی-معاونان ‌و مدیران ‌وزارت ‌ورزش و جوانان-مدیران -آکادمی و کمیته‌ملی‌المپیک-روسای فدراسیون‌های ‌ورزشی-روسای ‌کمیته انضباط ی‌ورزش-شورای ‌عالی‌فرهنگی ‌وزارت ‌ورزش وجوانان-کمیته اخلاق ‌در ‌ورزش) کدها به حد اشباع‌نظری رسیدند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد گلیزر (1978) صورت گرفت. با انجام فرایند کدگذاری دو مرحله‌ای (باز و انتخابی) در نهایت برای خط مشی‌گذاری اخلاقی در ورزش ایران تعداد 108 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 17 مقوله طبقه‌بندی شد. همچنین برای خط مشی‌گذاری فرهنگی در ورزش ایران تعداد 63 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 14 مقوله فرعی و چهار مقوله اصلی 1)عوامل بازدارنده، 2)عوامل‌تسهیل‌کننده، 3)‌عوامل‌توسعه‌دهنده و 4)پیامدها دسته‌بندی شدند. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها نشان داد که خط مشی‎گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بر مبنای عوامل مختلفی قرار دارد. و باید به این عوامل توجه ویژه-ای شود. با توجه به نتایج به دست آمده به مدیران و مسئولین ورزش پیشنهاد می‌شود‎ با برگزاری همایش‌های علمی ورزشی همراه با پیوست فرهنگی، دستیابی به شیوه‌های نوین ترویج و توسعه رفتارهای حرفه‌ای و مناسب در میادین بزرگ ورزشی را به ورزشکاران، مربیان و داوران آموزش دهند این راهکار می‌تواند تا حد زیادی از ناهنجاری‌ها بکاهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401