تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور. تهران. ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران.ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

4 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.تهران.ایران

چکیده

کسب میزبانی یک رویداد بزرگ همچون المپیک در صورتی می‌تواند شکل گیرد که شرایط مورد نیاز برای برگزاری آن رویداد در کشور هدف فراهم باشد که لازمه آن شناخت عوامل و زیرساخت مورد نیاز می‌باشد، بنابراین هدف از این پژوهش تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک بود. روش تحقیق از نظر ماهیت کاربردی، از نظر استراتژی کیفی به روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بود. جامعه آماری شامل نخبگان حوزه رویدادهای ورزشی و برگزارکنندگان المپیک در کشور آلمان بودند که 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در حد اشباع نظری بعنوان نمونه انتخاب شدند. اعتماد بخش کیفی به روش 4 مرحله ای گابا و اعتبار پروتکل مصاحبه، از روش درصد توافق بین دو کدگذار 12/86 محاسبه و تایید شد. نهایتا عوامل استخراج شده شامل 229 مولفه، 141بُعد در قالب 18 عامل از منابع کتابخانه ای و نظرات مدیران و خبرگان (مصاحبه) بود. که این 18 عامل اصلی ویژگی‌های زیر ساخت‌های فیزیکی، زیر ساخت‌های حمل و نقلی، زیرساخت‌های ورزشی، زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های مدیریت، زیر ساخت‌های سیاسی- قانونی، زیرساخت‌های مالی-محیطی، زیرساخت‌های فناورانه، زیرساخت‌های نما و ساختمان، زیرساخت‌های مرتبط با تماشاگران، زیرساخت‌های بازاریابی و فروش، زیرساخت‌های ساختاری، زیر ساخت‌های زیست محیطی، راهبرد‌های ساختاری-سازمانی، راهبردهای انسانی، راهبرد‌های فنی-اجرایی، پیامدهای اولیه و پیامد‌های ثانویه بودند. بنابر نتایج پژوهش چهارچوب ارائه شده این پژوهش در راستای تامین زیرساخت‌های کسب میزبانی المپیک برای کشورهای مختلف در جهت تدوین استراتژی میزبانی و برنامه ریزی برای کسب میزبانی موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401