ورزش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده

چکیده

در میان مفاهیم مختلف مرتبط با ورزش، امنیت ملی را می‌توان یکی از مهمترین آنها دانست. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه ورزش در تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع کیفی بود؛ نمونه مطالعاتی برابر با جامعه آماری و برابر با 13 متخصص حوزه علوم ورزشی و علوم سیاسی آشنا به مسائل امنیتی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و دو دور تکنیک دلفی به اشباع نظری رسید. یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند 41 مفهوم مرتبط با ورزش در تقویت ابعاد پنج گانه نظریه امنیتی کپنهاگ کارساز هستند؛ از میان مفاهیم مرتبط با امنیت زیست محیطی، تدوین و التزام به رعایت آیین نامه‌ها و دستورالعمل های زیست محیطی (88/4) مهمترین مفهوم، در بین مفاهیم امنیت اقتصادی افزایش گردشگری ورزشی (80/4)، افزایش قدرت نرم (91/4) در بین ابعاد امنیت سیاسی، بسیج عمومی و تهییج احساسات (69/4) مهمترین بعد امنیت نظامی و در نهایت بروز استعدادهای اجتماعی (85/4) مهمترین مفهوم بعد امنیت اجتماعی در ترسیم جایگاه ورزش در تقویت امنیت ملی بود. از یک سو با توجه به پرمخاطب و جذاب بودن ورزش و از سوی دیگر با عنایت به چالش‌های مختلف امنیتی-ورزشی ایران از جمله تحریم‌های اقتصادی، حضور رژیم صهیونیستی در ورزش بین-الملل، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و پناهندگی ورزشکاران، ورزش می‌تواند به عنوان شمشیری دولبه نقشی پر رنگ در تقویت یا تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401