شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

2 استاد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران به انجام رسید. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعه آماری شامل مربیان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان بانوان و برخی اعضای ارشد فدراسیون و افراد آگاه در این حوزه بود. جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابیِ با استفاده از نرم‌افزار اطلس‌تی‌آی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، سیاست‌گذاری‌های فدراسیون و وزارت ورزش به عنوان شرایط علی تأثیرگذار بر شناخت نیازها، تحت تأثیر شرایط زمینه‌ای مانند عوامل مدیریتی و زیرساخت‌ها و عوامل مداخله‌گری مانند عدم توجه مدیران و کمبود منابع و امکانات می‌تواند از طریق راهبردهایی مانند تعامل با ذینفعان و فراهم‌سازی شرایط و امکانات لازم درنهایت منجر به پیامدهایی مانند پیشرفت و توسعه والیبال بانوان در ایران شود. ارتقاء سطح کیفی و کمی بازیکنان و همچنین پیشبرد اهداف تیم، مستلزم شناسایی برخی شرایط علی جهت برآورده ساختن نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی دختران والیبالیست است. این شرایط می‌تواند به‌وسیله شناسایی و بررسی دقیق نیازهای بازیکنان و امورات وابسته به آن در جامعه‌ی زنان، روی بافت تیم اثر بگذارد و منجر به توسعه و پیشرفت بازیکنان و کسب موفقیت‌های وابسته به آن برای تیم گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401