تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی

چکیده

امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش بوده است که حجم جامعه حدود 1200 نفر و طبق جدول مورگان حجم نمونه 297 نفر می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار می‌باشد و جهت بررسی پایایی متغیرها و پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق SPSS25 می‌باشد و مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS 3 آزمون شد. یافته‌ها نشان می‌داد، مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار تأثیر مثبت دارد. مؤلفه عوامل فردی و استراتژی سبز با شدت تأثیر 329/0 و 656/0 بر توسعه پایدار تأثیر مثبت دارند و مؤلفه آگاهی از ارزش‌ها، عوامل سازمانی و فرآیند نتوانسته‌اند بر توسعه پایدار نقش مؤثری داشته باشند. مقایسه ضرایب رگرسیون استانداردشده نشان می‌دهد که شدت تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار اجتماعی برابر با 539/0، بر بعد زیست‌محیطی برابر با 534/0 و بر بعد اقتصادی برابر با 347/0 که نسبتاً قوی بوده است. نتایج نشان می دهد افزایش به­کارگیری مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز ( آگاهی از روش­ها،عوامل فردی، عوامل سازمانی و فرآیند استراتژی سبز) در هر یک ابعاد توسعه پایدار(­اجتماعی، اقتصادی و زیست-محیطی) تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401