شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 . دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار

دانش آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری، خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بود که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و نقطه نظرهای آن ها اعمال شد. از روش توافق درون موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده گردید که 82/0 گزارش شد. یافته های مربوط به عوامل زمینه ای بیانگر 29 مفهوم اصلی و 4 مقوله فرعی شامل (سیاستگذاری و برنامه ریزی، عوامل اقتصادی و مالی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه ای در ورزش) و یافته های مربوط به عوامل مداخله گر بیانگر27 مفهوم اصلی و 5 مقوله فرعی شامل (عوامل فن آوری ، فرهنگی و اجتماعی، عوامل سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی و ارتباطات و شبکه سازی) بود. در نهایت، این موضوع قابل ذکر است که امروزه توجه به مقوله اشتغال پایدار دانش آموختگان آموزش عالی دیگر تنها یک مقوله فرعی برای دانشگاه و آموزش عالی نیست، بلکه به یک مساله اساسی برای سیاستگذاران و مسئولان عالی کشور تبدیل شده است. لذا، به منظور اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه ایجاد و توسعه اشتغال زایی پایدار برای دانش آموختگان علوم ورزشی توسط دست اندرکاران حوزه ورزش، نیاز به شناسایی عوامل زمینه ای و محیطی ضروری و مهیا نمودن این شرایط می باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 07 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401