طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین مرکز، گروه مدیریت ورزشی، قزوین ، ایران.

2 2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، گروه مدیریت ورزشی، تهران، قزوین. نویسنده مسئول*

3 3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، گروه مدیریت ورزشی، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان (شامل کارشناسان و متخصصان رشته‌های مدیریت، بازاریابی و مدیریت ورزشی) می‌باشند و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران زن استان قزوین می‌باشد که طبق آمار تعدادشان 5710 نفر می‌باشد. در نهایت، تعداد 360 نفر به‌عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیق حاضر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله کمی از روش نظرخواهی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل کمی از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss23 و Pls استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل پژوهش دارای 5 بعد (فردی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و آمیخته بازاریابی) و 23 شاخص است که بار عاملی تمام ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن‌ها بیشتر از 3/0 و در حد قابل قبولی قرار دارد. در نهایت رفتار مصرف‌کننده نقش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد: مصرف‌کننده می‌تواند در زمان­های مختلف حداقل هر یک از سه نقش تأثیرگذار، خریدار و مصرف‌کننده را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of women's consumption pattern in the field of sports goods

نویسندگان [English]

  • zahra barzegar yazdi 1
  • nima majedi 2
  • mehdi naderi nasab 3
چکیده [English]

The aim of this study was to design a model of women's consumption pattern in the field of sports goods. The statistical population of the research in the qualitative part includes 15 experts (including experts and specialists in the fields of management, marketing and sports management) and in the quantitative part includes all female athletes in Qazvin province, which according to statistics is 5710 people. Finally, 360 people were selected as the available sample. The data collection tool in the present study was a semi-structured in-depth interview with experts and in a small stage of the survey and field method using a researcher-made questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analysis tests were used for quantitative analysis. Spss23 and Pls software were used to analyze the data. Findings showed that the research model has 5 dimensions (individual, cultural, social, psychological and marketing mix) and 23 indicators that the factor load of all dimensions and components and their indicators is more than 0.3 and is acceptable. Finally, consumer behavior has different roles: the consumer can play at least each of the three influential roles, the buyer and the consumer, at different times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Model design
  • women's consumption pattern
  • Sports goods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401