طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین مرکز، گروه مدیریت ورزشی، قزوین ، ایران.

2 2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، گروه مدیریت ورزشی، تهران، قزوین. نویسنده مسئول*

3 3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، گروه مدیریت ورزشی، قزوین، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان (شامل کارشناسان و متخصصان رشته‌های مدیریت، بازاریابی و مدیریت ورزشی) می‌باشند و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران زن استان قزوین می‌باشد که طبق آمار تعدادشان 5710 نفر می‌باشد. در نهایت، تعداد 360 نفر به‌عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیق حاضر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله کمی از روش نظرخواهی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل کمی از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss23 و Pls استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل پژوهش دارای 5 بعد (فردی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و آمیخته بازاریابی) و 23 شاخص است که بار عاملی تمام ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن‌ها بیشتر از 3/0 و در حد قابل قبولی قرار دارد. در نهایت رفتار مصرف‌کننده نقش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد: مصرف‌کننده می‌تواند در زمان­های مختلف حداقل هر یک از سه نقش تأثیرگذار، خریدار و مصرف‌کننده را ایفا کند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401