ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیات های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین کارایی هیات‌های کاراته استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده‌هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیات‌ کاراته فعال در استان های کشور بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پنج‌ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی محتوی و صوری پرسشنامه توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و مشاور و دو تن از خبرگان حوزه مدیریت‌ورزشی در قالب فرم های CVR و CVI مورد تایید قرار‌گرفت. در نهایت کارشناسان و خبرگان شامل 30 تن از روسای هیات های کاراته استان های کشور ، مربیان بین‌المللی استان و قهرمانان کاراته استان های کشور بودند نسبت به اهمیت هر کدام از شاخص های ورودی و خروجی اظهار نظر کردند. در سال های 1394 تا 1398 در الگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود در سال های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان کارآیی هیات ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارآیی هیات ها داشت. با حذف این خروجی ها میانگین کارآیی هیات ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی های هیات ها با میزان کارآیی BCC هیات ها ارتباط معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401