مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، ایران

3 : دانشگاه سان فرانسیسکو ، امریکا

4 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه لا تروب ، استرالیا

چکیده

روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل توسعه اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. در این پژوهش چهار مقوله ایجاد اسپین اف های ورزشی، برونسپاری در نهاد های ورزشی، جمع سپاری در نهاد های ورزشی و توسعه بلاک چین های ورزشی که می تواند بر توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد. به عنوان مقوله های مربوط به شرایط علّی شناسایی شدند. توسعه زیر ساخت های ورزشی، توسعه گردشگر ورزشی، تراسنفر بازیکنان و مربیان میزبانی رویداد های ورزشی، کمک های بین المللی، حقوق بین المللی و محبوبیت ورزش به عنوان عوامل اصلی زمینه ای هستند. و دو مقوله عوامل تحریم ها و عوامل عدم فضای باز اقتصادی به عنوان مقوله های مداخله گر در نظر گرفته شده است. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، دموکراسی اقتصادی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد سبز، اقتصاد اجتماعی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. همچنین پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه ها و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را توسعه امنیت اقتصادی در ورزش نامگذاری کرده است. و بخش آخر مدل توسعه اقتصادی شامل پیامدهای می باشد که توسعه فرهنگ و تصویر ملی، توسعه سیاستگذاری ها در ورزش، توسعه عوامل ساختاری، توسعه تعامل گرایی، توسعه اجتماعی و توسعه حامیان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401