مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، ایران

3 : دانشگاه سان فرانسیسکو ، امریکا

4 دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه لا تروب ، استرالیا

چکیده

روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل توسعه اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. در این پژوهش چهار مقوله ایجاد اسپین اف های ورزشی، برونسپاری در نهاد های ورزشی، جمع سپاری در نهاد های ورزشی و توسعه بلاک چین های ورزشی که می تواند بر توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد. به عنوان مقوله های مربوط به شرایط علّی شناسایی شدند. توسعه زیر ساخت های ورزشی، توسعه گردشگر ورزشی، تراسنفر بازیکنان و مربیان میزبانی رویداد های ورزشی، کمک های بین المللی، حقوق بین المللی و محبوبیت ورزش به عنوان عوامل اصلی زمینه ای هستند. و دو مقوله عوامل تحریم ها و عوامل عدم فضای باز اقتصادی به عنوان مقوله های مداخله گر در نظر گرفته شده است. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، دموکراسی اقتصادی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد سبز، اقتصاد اجتماعی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. همچنین پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه ها و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را توسعه امنیت اقتصادی در ورزش نامگذاری کرده است. و بخش آخر مدل توسعه اقتصادی شامل پیامدهای می باشد که توسعه فرهنگ و تصویر ملی، توسعه سیاستگذاری ها در ورزش، توسعه عوامل ساختاری، توسعه تعامل گرایی، توسعه اجتماعی و توسعه حامیان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documenting the empirical knowledge of sports managers: Macro approach to economic development in sports in Iran

نویسندگان [English]

 • alireza zare 1
 • Behzad izadi 2
 • Daniel Rascher 3
 • Geoff Dickson 4
1 1- Ph.D. Student of Sport Management, , University of Kurdistan
2 Assistant Professor of Sport Management, University of Kurdistan
3 professor Sport Management, University of San Francisco, CA, USA
4 Associate Professor, Sport Management, La Trobe University, Melbourne Campus, Melbourne, Victoria, Australia.
چکیده [English]

The purpose of this study was to document the empirical knowledge of sports managers: a macro approach to economic development in sports in Iran. The research method is a qualitative case study and the participants are sports directors of the country. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 13 people) were selected to identify the framework of the economic development model and interviewed. The tool used to identify the factors of the economic development model, interview It was semi-structured (with focal groups) and studied documents. To ensure the validity and reliability of the study, the Lincoln and Guba evaluation methods were used. The paradigm model of this research was designed based on the paradigm model of Strauss and Corbin. In this study, four categories of creating sports spin-offs, outsourcing in sports institutions, outsourcing in sports institutions and the development of sports blockchains that can affect economic development. Were identified as categories related to causal conditions. The development of sports infrastructure, the development of sports tourism, the transfer of players and coaches to host sporting events, international aid, international law and the popularity of sports are the main underlying factors. And the two categories of factors of sanctions and factors of lack of open economic space are considered as intervening categories. The central category of causal conditions is economic democracy, communal economy, green economy, social economy and economic growth. s.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic diplomacy
 • Development
 • economics
 • Sports
 • paradigm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401