ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 2- استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران (نویسندة مسئول)

3 3- دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل بود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می‌باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید و با توجه به کاربرد آن در حوزه ورزش از جمله تحقیقات کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش که تعداد 14 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته می‌باشد. همچنین با توجه به مصاحبه‌های انجام شده، عواملی شناسایی گردید که این عوامل به عنوان ابزار گردآوری تحقیق در بخش کمی استفاده گردید. این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سؤال‌های آن که با توجه روش دیمتل طراحی شده بود. که روایی و و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. کلیه فرایند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق در نرم افزار EXEL انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع 6 نقش کلی شامل نقش انگیزشی، نقش اطلاع رسانی، نقش آموزشی، نقش علمی، نقش اجتماعی و نقش فرهنگی از جمله نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا می‌باشد.همچنین نقش‌های اطلاع رسانی، آموزشی و علمی به عنوان نقش‌های علی و نقش‌های انگیزشی، فرهنگی، و اجتماعی به عنوان نقش‌های معلولی مشخص گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401