تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون‌رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی) انجام گرفت. روش‌تحقیق آمیخته و از نظر هدف کاربردی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه‌آماری تحقیق در بخش کیفی شامل تمامی متخصصان و ورزشکاران خبره ورزش‌های‌رزمی، مدیران فدراسیون‌های مرتبط و در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان فدراسیون، روسای هیات‌های استانی، اساتید مدیریت‌ورزشی و کارشناسان ورزش‌های‌رزمی بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و با تکنیک گلوله‌برفی (18 نفر)، در بخش کمی تصادفی و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار‌یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته حاصل از بخش کیفی استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های تحلیل‌عاملی‌اکتشافی و مدلسازی ساختاری- تفسیری و نرم‌افزارهای SPSS و Micmac استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 12 عامل شامل عوامل مدیریتی‌و برنامه‌ریزی؛ بهبود فرآیندها؛ خلاقیت؛ توجه به دارایی‌های نامحسوس؛ تبلیغات‌و رسانه؛ توجه به مشتریان؛ پیشبردها؛ ارزش‌های فرهنگی؛ تکنیک‌های بازاریابی؛ نیروی انسانی؛ بخش خصوصی و حامیان و در نهایت عوامل ساختاری به عنوان عوامل موثر بر توسعه بازاریابی فدراسیون‌رزمی وجود دارد که تمامی آنها به عنوان عوامل موثر بر توسعه بازاریابی فدراسیون‌رزمی نقش معناداری دارند. نتایج نشان داد که الگوی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر توسعه بازاریابی فدراسیون‌رزمی در سه سطح طراحی شد که می‌تواند به عنوان مرجع مناسبی مورد‌‌استفاده دست‌اندرکاران بازاریابی و مدیران فدراسیون‌رزمی و انجمن‌‌های ورزش‌‌های‌رزمی قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401