شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک

3 مدیریت ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، شناسایی موانع رشد استارت‌آپ‌ها در بخش ورزش و ارائه راهکار بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی بود که بدین منظور از تکنیک دلفی استفاده شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه و در نهایت پرسشنامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اساتید مدیریت ورزشی، کارآفرینان ورزشی و نیز متخصصان در پارک‌ علم و فناوری در سطح استان همدان به تعداد 45 نفر بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و در این راستا 30 نفر در تحقیق مشارکت کردند. از 3 دور دلفی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله موانع رشد استارت‌آپ ها عبارتند از؛ موانع مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، موانع اداری مالی، موانع حقوقی-قانونی، موانع انسانی و موانع محیطی که به‌تناسب راهکارهایی به‌منظور رشد استارت آپ‌ها بیان شد. به نظر می‌رسد راهکارهای رشد استارت‌آپ‌های ورزشی با در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینانه و در نظر گرفتن تمامی ذی‌نفعان درگیر در جامعه ورزش، فراهم کردن شرایط مطلوب از قبیل حمایت از مالکیت معنوی، سطح پایین فساد، حمایت‌های مالی، حمایت از تحقیق و توسعه و نیز بهبود دستیابی به منابع مالی بتواند تداوم رشد این نوع کسب‌وکارها مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify barriers of the sports and health startups growth and provide solutions

نویسندگان [English]

 • zeinab mondalizadeh 1
 • karim zohrevandian 2
 • Mohammad reza Azimi 3
1 assistant professor arak university
2 Arak University
3 sport management
چکیده [English]

The purpose of the paper was to identify barriers to sports startups growth and provide solutions. The research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of method, for which the Delphi technique was used. In order to collect data, library studies, interviews and finally the Delphi questionnaire were used. The statistical population of all professors of sports management, sports managers, sports entrepreneurs and specialists in science and Technology Park in Hamadan province was 45 people. The sampling method was purposive and 30 people participated in the study. Three rounds of Delphi were used. The results showed that among the obstacles to the growth of sports startups were; Managerial, socio-cultural barriers, lack of awareness and knowledge, legal barriers, human barriers and environmental barriers that were expressed in proportion to the strategies for the growth of start-ups. It seems that the strategies for the growth of sports start-ups, taking into account the entrepreneurial ecosystem and considering all the stakeholders involved in the sports community, provide favorable conditions such as intellectual property protection, low level of corruption, financial support, supporting research and development as well as improving access to finance can be beneficial to the continued growth of this type of business.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports startups
 • Barriers
 • growth
 • Strategy
 • Innovation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401