طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزة مدیریت ورزشی و بازاریابی هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی (شامل 13 نفر از خبرگان حوزة مدیریت ورزشی و بازاریابی) برای شناسایی چارچوب مدل چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی انتخاب‌شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی(به عمل آمد و مؤلفه‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روش‌های اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اعتمادسازی، قیمت‌گذاری، سایت و فرهنگی دارای قدرت وابستگی بالا و قدرت نفوذ پایین می‌باشند. عوامل مدیریتی، اینترنت و قوانین حمایتی دارای قدرت نفوذ بالا و قدرت وابستگی پایین می‌باشند؛ بنابراین چارچوب پیشنهادی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی، درکی عمیق‌تر و دیدگاهی وسیع‌تر در اختیار محققان بازاریابی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر خرده‌فروشی‌های آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی را مهیا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model of social network challenges to develop online retail of sports goods and equipment

نویسندگان [English]

 • Parvin Azadegan 1
 • Shahab Bahrami 2
 • Korosh Veisi 3
 • Hassan Safikhani 4
1 phD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an interpretive structural model of social network challenges in order to develop online retail of sports goods and equipment. Current study In terms of purpose Applied And in terms of how data is collected it was a type of field research. Considering the main purpose, the research method was qualitative method (foundation data theory). The statistical population in this study includes experts in the field of sports management and marketing. Using targeted sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 13 experts in the field of sports management and marketing) to identify the model framework of social network challenges to develop online retail And sports equipment were selected and interviewed semi-structured (with focus groups) and the components and challenges of social networks were identified, then interpretive structural modeling was used as one of the consensus methods. The results showed that the factors of trust building, pricing, site and culture have high dependency and low influence. Management factors, Internet and sponsorship have high influence and low dependency. The Challenges of Social Networking for the Development of Online Retailing of Sporting Goods and Equipment Provide a deeper understanding and broader perspective for marketing researchers and pave the way for a greater presence of online retailers of sporting goods and equipment. Prepares.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modeling
 • internet
 • Business
 • Sporting Goods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401