طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزة مدیریت ورزشی و بازاریابی هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی‌دهنده‌گان کلیدی (شامل 13 نفر از خبرگان حوزة مدیریت ورزشی و بازاریابی) برای شناسایی چارچوب مدل چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی انتخاب‌شده‌اند و با آن‌ها مصاحبه نیمه ساختارمند) با گروه‌های کانونی(به عمل آمد و مؤلفه‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی شناسایی شد. سپس الگوسازی ساختاری تفسیری نیز به‌عنوان یکی از روش‌های اجماعی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اعتمادسازی، قیمت‌گذاری، سایت و فرهنگی دارای قدرت وابستگی بالا و قدرت نفوذ پایین می‌باشند. عوامل مدیریتی، اینترنت و قوانین حمایتی دارای قدرت نفوذ بالا و قدرت وابستگی پایین می‌باشند؛ بنابراین چارچوب پیشنهادی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی، درکی عمیق‌تر و دیدگاهی وسیع‌تر در اختیار محققان بازاریابی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر خرده‌فروشی‌های آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی را مهیا می‌نماید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401