طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

5 مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نتایج تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. به‌طوری‌که طی فرآیند کدگذاری باز مقوله‌هایی شامل عوامل علّی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، اقدامات و راهبردها و پیامدهای ناشی از مقوله اصلی تحقیق استخراج گردید؛ در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی(تأمین وجوه از محل فعالیت‌های جانبی هیات، تأمین وجوه از رویدادها، تأمین وجوه از اماکن در اختیار، تأمین وجوه از محل ثبت نام)، عوامل زمینه ای (ورود شرکاء حقوقی، اقدامات سرمایه‌ای، تأمین وجوه سرمایه‌ای، تأمین وجوه جاری)، عوامل مداخله گر (موانع برنامه‌ریزی، موانع حاکمیتی، موانع نهادی، موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، راهبردهای کنش و کنش متقابل (اقدامات حاکمیتی، اقدام مؤثر بر جذب سرمایه، ایفای نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیشنهادیه، هدفمندسازی درآمدزایی، تقویت تصویر، درک اهداف شرکاء) و پیامدهای الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (افزایش کانال-های تأمین مالی، کاهش هزینه‌ها و تحقق اقدامات درآمدزایی) در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401