نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران

5 مدیریت ورزشی و رسانه ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 22 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با جامعه آماری تحقیق مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. نمونهگیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. نتایج تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. به‌طوری‌که طی فرآیند کدگذاری باز مقوله‌هایی شامل عوامل علّی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، اقدامات و راهبردها و پیامدهای ناشی از مقوله اصلی تحقیق استخراج گردید؛ در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی(تأمین وجوه از محل فعالیت‌های جانبی هیات، تأمین وجوه از رویدادها، تأمین وجوه از اماکن در اختیار، تأمین وجوه از محل ثبت نام)، عوامل زمینه ای (ورود شرکاء حقوقی، اقدامات سرمایه‌ای، تأمین وجوه سرمایه‌ای، تأمین وجوه جاری)، عوامل مداخله گر (موانع برنامه‌ریزی، موانع حاکمیتی، موانع نهادی، موانع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، راهبردهای کنش و کنش متقابل (اقدامات حاکمیتی، اقدام مؤثر بر جذب سرمایه، ایفای نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیشنهادیه، هدفمندسازی درآمدزایی، تقویت تصویر، درک اهداف شرکاء) و پیامدهای الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (افزایش کانال-های تأمین مالی، کاهش هزینه‌ها و تحقق اقدامات درآمدزایی) در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شده؛ در نهایت، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a revenue generation model for sports delegations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • faramarz kiyanizadeh 1
  • shahram alam 2
  • mohammadhasan ferdowsi 3
  • zahra houzhabrnia 4
  • Najaf Aghaei 5

1 Deputy Director of Public Sports Development Office of the Ministry of Sports and Youth

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yadegar Branch of Imam Khomeini, Ray City

3 Ferdowsi, Mohammad Hassan .sport management, Payam Noor University, IRAN

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Shushtar Branch, Iran

5 sport management ,Shahid Beheshti university

چکیده [English]

this study was to design a revenue-generating model for sports delegations of Iran. The research method was qualitative studies with grounded theory approach. Data were collected using interviews and document review. After conducting 15 in-depth and semi-structured interviews with the statistical population of the research, the main categories were extracted after completing the coding process. Purposeful sampling and snowball sampling continued until theoretical saturation. The data analysis results were obtained using MAXQDA qualitative analysis software in three stages of open, axial and selective coding. So, during the process of open coding categories include: causal condition, contextual condition, intervening factors, actions and strategies, outcomes were extracted from the sponsorship of sport for all; Then in axial coding stage, the connection between this following categories of causal condition (funding from the side activities of the board, funding from events, funding from places available, funding from registration), contextual condition (entry of legal partners, capital measures, financing of funds, provision of current funds), intervening factors (planning barriers, governance barriers, institutional barriers, hardware and software barriers), action and interaction strategies (governance measures, effective action on attracting capital, playing the role of social responsibility, proposal, targeting revenue generation, strengthening the image, understanding the goals of partners), and the consequences (increase funding channels, reduce costs and implement revenue-generating measures) in terms of coding paradigm was determined; also in selective coding phases, each component of coding paradigm described, The story line depicts and the theory was created, Finally.the judgment propositions and strategies hypotheses of research were formulated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue Generation
  • Sports Staff
  • Qualitative Research
  • Grounded Theory