ارائه مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران - تهران - ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد تمام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، وزیر سابق وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی جوانان جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر ، تبیین مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران بود.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان دکتری رشته مدیریت ورزشی، مربیان و داوران بین‌المللی و ورزشکاران حرفه‌ای بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود که تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در بخش کمی به صورت در دسترس انجام شد و بر اساس منابع معتبر که به ازای هر سوال 5 تا 10 نفر نمونه توصیه می‌شود، 394 نفر از افراد جامعه بصورت آنلاین در تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند. نحوه گردآوری اطلاعات بصورت میدانی و به-طور‌ مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود که با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 25 و LISREL نسخه 8/8 صورت گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی صوری و روایی سازه(91/0=KMO)و نتیجه آزمون بارتلت(0001/0=p، 1/20107=2χ) مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: براساس تحلیل عاملی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی و تحلیل موازی نشان داد که موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران حاوی هفت عامل بود و نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با نرم‌افزار لیزرل نشان داد، همه بارهای عاملی از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند و عاملهای برنامه‌ریزی و سازماندهی؛ منابع مالی و بازاریابی؛امکانات و تجهیزات؛قوانین و مقررات؛منابع انسانی؛نظارت و کنترل وعامل اطلاع‌رسانی به عنوان موانع ساختاری شناسایی شده‌اند. لذاپیشنهاد می‌شود مسئولان با جلب مشارکت همگانی برای ایجاد تحول جایگاه زنان در ورزش ایران، به‌تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه‌ای و نظام‌مند نمودن ساختار بپردازند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401