الگوی پیشنهادی مدیریت کشتی آزاد ایران برای المپیک 2024 پاریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی پیشنهادی مدیریت کشتی آزاد ایران برای المپیک 2024 پاریس اجرا شده است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین (1998) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، مسئولان فدراسیون، مربیان حرفه ای، ورزشکاران حرفه ای، پیشکسوتان، کارشناسان کشتی آزاد ایران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها می باشند. در الگوی پیشنهادی نهایی که بر اساس کدگذاری و تحلیل داده ها شکل گرفت؛ شرایط علی (ضعف های کشتی آزاد، خطرات موجود در کشتی آزاد، نیازهای کشتی آزاد و فاکتورهای تاثیرگذار در کشتی آزاد برای عملکرد در المپیک) سبب توجه به پدیده محوری (الگوی مدیریت کشتی آزاد ایران برای المپیک 2024 پاریس) شد. با لحاظ شرایط زمینه ای موجود (عوامل مرتبط با فدراسیون، ورزشکاران، جامعه، دولت ها و سازمان ها) و عوامل مداخله گر موجود (عوامل فردی کشتی گیر، فنی، جسمانی، روانی و مدیریتی)، راهبردهایی (توسعه فردی کشتی گیر، فنی، جسمانی، روانی، مدیریتی) ارائه شد که پیامدهای استفاده از آن (ارتقا عملکرد کشتی آزاد، ارتقا عملکرد کادر فنی کشتی آزاد، ارتقا عملکرد کشتی گیران آزاد و ارتقا وضعیت مدیریت کشتی آزاد ایران در المپیک) می باشد. بدین ترتیب، می توان با استفاده از نقاط قوت، رفع موانع موجود و با به کارگیری راهبردهایی که در الگوی پیشنهادی این پژوهش ارائه شد، عملکرد کشتی آزاد ایران را در المپیک بهبود بخشید. این امر موجب کسب نتایج بهتر و ارتقا عملکرد کشتی آزاد ایران در المپیک 2024 پاریس می شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401