ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

4 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر به ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی پرداخته است. این پژوهش به صورت آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی افراد آگاه به موضوع پژوهش و خبرگان و صاحب‌نظران حیطه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی بودند که تعداد 8 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان معاونت توسعه ورزش ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها‌، ادرات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، هیات‌های ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان‌های ایران و برخی اساتید دانشگاهی صاحب‌نظر بودند، که تعداد 100 نفر به روش 20 برابر تعداد سوالات متغیری با بیشترین تعداد سوال، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود (67 سوال). نتایج نشان‌داد که چهار اولویت اول سازه‌ها به‌ترتیب شامل تأمین امکانات مشارکت ورزشی، نیازسنجی ورزشی روستاییان، نقش‌های ذینفع و نوآوری و تنوع‌بخشی ورزشی بودند. درنهایت نتایج نشان‌داد که مدل راهکار-های توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی برازش مطلوبی دارد، و تامین امکانات و زیرساخت‌ها در کنار نوآوری، فرهنگ‌سازی و تنوع‌بخشی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی ایران دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401