مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ادراکات داوران فوتبال در کشورهای ایران و عراق در خصوص متغیرهای حمایت سازمانی، خشونت و تبانی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی- مقایسه‌ای بود که به شکل الکترونیکی و از طریق پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیة داوران فوتبال شاغل در کشورهای ایران و عراق بود که سابقة قضاوت در لیگ برتر، مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی را داشتند (150=N). نمونه آماری داوران فعال در لیگ برتر، مسابقات آسیایی و مسابقات بین المللی در فصل (00-99) در کشور ایران 100 نفر و کشور عراق 50 نفر بود که از روش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده شد (150=n). ابزار جمع-آوری داده‌ها پرسشنامة اطلاعات فردی، پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک شده (یونا هانگ، 2019)، تبانی ادراک شده (جوناس ویسچرز، 2019) و خشونت ادراک شده (آلون اکری، 2013) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و تی تک نمونه‌ای تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده، خشونت ادراک شده و تبانی ادراک شده در داوران دو کشور ایران و عراق معنی‌دار بودند (001/0=P). خشونت ادراک شده و تبانی ادراک شده داوران ایرانی نامطلوب و داوران عراقی به صورت مطلوب ارزیابی شد. حمایت سازمانی ادارک شده از سوی داوران هر دو کشور ایران و عراق بصورت معناداری نامطلوب ارزیابی شد. به منظور حمایت سازمانی و از بین بردن خشونت و تبانی در فوتبال، پیشنهاد می-شود با اتخاذ برنامه ریزی اصولی در فوتبال پایه و قهرمانی و همچنین بوجود آمدن سیستم‌های نظارتی مناسب سعی در از بین بردن خشونت و تبانی شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 21 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401