بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

چکیده

اجرای مدیریت سبز در سازمان های ورزشی می تواند موجب تغییر رویه در تعامل با محیط زیست باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 290 نفر از کارکنان معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بود که بر اساس مقدار واریانس محاسبه شده و فرمول کوکران تعداد نمونه پژوهش معادل 132 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده در این مطالعه روائی همگرا و واگرا داشته و پایایی آن با توجه به اعداد به دست آمده برای آلفای کرونباخ و همچنین پایایی ترکیبی در حد قابل قبولی و بالای 7/0 بوده است، همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که تمامی بارهای عاملی شاخص‌ها بالای 4/0 می باشند و بارعاملی شاخص ها، مطلوب است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل مدل پژوهش مشخص گردید عوامل اجرایی مدیریت سبز بر اقدامات اجرایی مدیریت سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار اقدامات اجرایی مدیریت سبز بر نتایج مدیریت سبز مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش می توان اذعان داشت که استفاده و به کارگیری مدیریت سبز در سازمان به خصوص در وزارت ورزش و جوانان می تواند آثار مفیدی بر حفظ ساختار محیط زیست داشته و موجب بهبود کارایی سازمان مربوطه نیز بشود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401