شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام،ایلام،ایران

2 استاد یار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام،ایلام،ایران

چکیده

درحوزه ورزش بنا به تحولات سریع فن‌آوری، دانش محور شدن امور و رقابت شدید، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته براساس معیارهای خاص یکی از مهم‌ترین وحساس‌ترین مسائل در فرآیند کار فدراسیون‌های ورزشی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی پیشران‌های انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی درایران است. این پژوهش، گاربردی، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به‌ منظورتجزیه‌ وتحلیل داده‌های حاصل ازمصاحبه‌های نیمه‏ساختاریافته، ازروش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه، افراد مطلع فدراسیون‌های ورزشی واعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی، انتخاب شدند و داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته پس از مصاحبه بیست وسوم به اشباع رسید. نتیجة تحلیل داده‌های کیفی، شناسایی123 کدمفهومی، 65 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده شامل«پارامترهای اجتماعی- ارتباطی»، «الزامات تخصص ورزشی »، مهارت‌های ارتباطی »، «رفتار سیاسی»و «توانایی‌های مدیریتی»، «مدیریت سرمایه فکری» و «پارامترهای شخصیتی» بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. درپایان علاوه بر طراحی و ارائه مدل شبکه مضامین پژوهش، مشخص گردید که توانایی‌های مدیریتی با 408 بارتکرار بیشترین نقش و رفتار سیاسی با61 بار تکرار، کمترین نقش را در انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی داشته است

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401