بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدیریت ورزشی ، دانشگاه کویینزلند، برزبین، استرالیا

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. در بخش اول این پژوهش از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب-نظران تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و براساس اشباع نظری مجموع صاحب‌نظران مشارکت کننده برابر با 12 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه بود و داده‌های بخش کیفی با استفاده از کدگذاری و داده‌های بخش کمی با استفاده روش دیمتل تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی شامل مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصادی، شفافیت، فرهنگی، اخلاقی، قانونی، خیرخواهانه، محیطی و دانشی است. همچنین مسئولیت‌پذیری اخلاقی از بیشترین تأثیرگذاری و تعامل و مسئولیت‌پذیری دانشی از کمترین تأثیرگذاری برخوردار بود ودر نهایت مشخص شد مسئولیت‌های فرهنگی، شفافیت، اقتصادی و اجتماعی نقش متغیر علی و مسئولیت‌های اخلاقی، قانونی، محیطی، خیرخواهانه و دانشی نقش متغیر معلول را دارند. با توجه به یافته‌های به سازمان‌های متولی پیشنهاد می‌شود ابعاد مسئولیت-پذیری شناسایی شده در این پژوهش را در اساسنامه باشگاه‌های مربوطه گنجانده و مسئولیت‌ها را تعریف کنند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401