طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود که به روش آمیخته (ترکیبی) کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل تمامی خبرگان مدیریت ورزشی در دانشگاه‌ها و سازمان ورزش و جوانان و در بخش کمی شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 901 نفر در سال 1399 بود که در بخش کیفی تعداد 15 نفر به‌ روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی تعداد 269 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 14 مقوله و 42 گویه در طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس کدگذاری باز و ثانویه از طریق نرم‌افزارهای SPSS22 و PLS3 تحلیل شد. نتایج نشان داد سازمان دوسوتوان در وزارت ورزش در بردارنده دو بعد نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره‌بردارانه بود. همچنین نتایج نشان داد که دوسوتوانی سازمانی شامل 14 مقوله بود. از سوی دیگر نتایج نشان داد مدل طراحی شده برای دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان از برازش مناسبی برخوردار بود. بر اساس نتایج یافته‌های پژوهش می‌توان گفت الگوی تدوین شده بر مبنای نظر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر می‌تواند در دوسوتوانی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اثرات مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Organizational Ambidexterity model in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Sajad Tayebi 1
  • Jamshid Hemati Moradabadi 2
  • Vali Nozari 3
1 PhD Student in Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yasouj Branch, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Behbahan Branch, Behbahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arsanjan Branch, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design an Organizational Ambidexterity model in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. This research was conducted by qualitative and quantitative mixed method. The statistical population in the qualitative section included all sports management experts in universities and the Sports and Youth Organization, and in the quantitative section included all employees of the Ministry of Sports and Youth in the number of 901 people in 2020, in the qualitative section 15 people by sample method. Targeted sampling and in a quantitative part, 269 people were selected by stratified random sampling and entered the study. A semi-structured interview and a researcher-made questionnaire consisting of 14 categories and 42 items in a five-point Likert scale were used to collect the required data. Data were analyzed using Delphi technique and based on open and secondary coding through SPSS and PLS3 software. The results showed that the two-power organization in the Ministry of Sports included two dimensions of exploratory innovation and exploitative innovation. The results also showed that organizational ambiguity included 14 categories. On the other hand, the results showed that the model designed for organizational ambiguity in the Ministry of Sports and Youth had good fit. Based on the results of the research it can be said that the model developed based on the opinions of experts and knowledgeable people can have positive effects on the organizational duality of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design
  • Organizational Ambidexterity
  • Ministry of Sports and Youth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 25 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401