عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 2- استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، ایران

3 3- استاد مدیریت ورزشی ، دانشگاه سان فرانسیسکو ، امریکا

4 4- دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه لا تروب ، استرالیا

چکیده

هدف این پژوهش عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل13نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه‌ها‌ی کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. در این پژوهش سه مقوله کمک‌ها‌ی بین المللی، حقوق بین المللی، محبوبیت ورزش هستند که می‌تواند بر توسعه دیپلماسی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. توسعه زیر ساخت‌ها‌ی ورزشی، توسعه گردشگر ورزشی، تراسنفر بازیکنان و مربیان میزبانی رویداد‌ها‌ی ورزشی، عوامل اصلی زمینه ای هستند و دو مقوله عوامل تحریم‌ها‌ و عوامل عدم فضای باز اقتصادی به عنوان مقوله‌ها‌ی مداخله گر در نظر گرفته شده است. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، فرهنگ و تصویر ملی، تغغیرات محیط جهانی، عوامل ساختاری و تعامل گرایی در نظر گرفته شده است. همچنین پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه‌ها‌ و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را توسعه امنیت اقتصادی در ورزش نامگذاری کرده است. و بخش آخر مدل توسعه دیپلماسی اقتصادی شامل پیامدهای می‌باشد که فناوری، سرمایه گذاری گذاری و سرمایه پذیری در ورزش کشور و توسعه حامیان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting economic diplomacy in sports

نویسندگان [English]

 • alireza zare 1
 • Behzad Behzad izadi 2
 • Daniel Rascher 3
 • Geoff Dickson 4
1 1- Ph.D. Student of Sport Management, , University of Kurdistan
2 2- Assistant Professor of Sport Management, University of Kurdistan
3 3- professor Sport Management, University of San Francisco, CA, USA
4 4- Associate Professor, Sport Management, La Trobe University, Melbourne Campus, Melbourne, Victoria, Australia.
چکیده [English]

The purpose of this study was the factors affecting economic diplomacy in sports. The research method is a qualitative case study and the participants are sports directors of the country. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 13 people) were selected to identify the framework of the economic diplomacy model and interviewed. The tool used to identify the factors of the economic diplomacy model, interview It was semi-structured (with focus groups) and studied documents. To ensure the validity and reliability of the study, the Lincoln and Guba evaluation methods were used. International law is the popularity of sport that can influence the development of economic diplomacy.Development of sports infrastructure, development of sports tourism, transfer of players and coaches hosting sporting events are the main underlying factors and two categories of sanctions factors The factors and factors of lack of economic open space have been considered as intervening categories.The central category resulting from causal conditions, national culture and image, changes in the global environment, structural factors and interactionism has also been considered. To the set of concepts that from side to side m The owners and the final codes extracted have named a sub-category for the development of economic security in sports. And the last part of the economic diplomacy development model includes the consequences that technology, investment and investment in the country's sports and the development of sponsors were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic diplomacy
 • Development
 • Sports
 • paradigm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401