عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 2- استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، ایران

3 3- استاد مدیریت ورزشی ، دانشگاه سان فرانسیسکو ، امریکا

4 4- دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه لا تروب ، استرالیا

چکیده

هدف این پژوهش عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل13نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه‌ها‌ی کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شد. در این پژوهش سه مقوله کمک‌ها‌ی بین المللی، حقوق بین المللی، محبوبیت ورزش هستند که می‌تواند بر توسعه دیپلماسی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. توسعه زیر ساخت‌ها‌ی ورزشی، توسعه گردشگر ورزشی، تراسنفر بازیکنان و مربیان میزبانی رویداد‌ها‌ی ورزشی، عوامل اصلی زمینه ای هستند و دو مقوله عوامل تحریم‌ها‌ و عوامل عدم فضای باز اقتصادی به عنوان مقوله‌ها‌ی مداخله گر در نظر گرفته شده است. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، فرهنگ و تصویر ملی، تغغیرات محیط جهانی، عوامل ساختاری و تعامل گرایی در نظر گرفته شده است. همچنین پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه‌ها‌ و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را توسعه امنیت اقتصادی در ورزش نامگذاری کرده است. و بخش آخر مدل توسعه دیپلماسی اقتصادی شامل پیامدهای می‌باشد که فناوری، سرمایه گذاری گذاری و سرمایه پذیری در ورزش کشور و توسعه حامیان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401